ســــــلوکـــــ

نه سازش نه تسلیم .....یار ولایت هستیم

ســــــلوکـــــ

نه سازش نه تسلیم .....یار ولایت هستیم

ســــــلوکـــــ

نلرزد دل ما ز تحدید و تحریم
ره ما حماسه ست نه سازش نه تسلیم

پیام های کوتاه
نویسندگان

نام من سرباز کوی عترت است
دوره آموزشی ام هیئت است 
 
 پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار
 سر درش عکس علی با ذوالفقار  
 
ارتش حیــدر محــل خدمتم 
بهر جانبازی پی هر فرصتم  
نقش سردوشی من یا فاطمه است
 قمقمه ام پر ز آب علقمه است 
 رنــگ پیراهــن نه رنــگ خاکــی است
زینب آن را دوخته پس مشکی است 
 اسـم رمز حمله ام یاس علــی
 افسر مافوقم عباس علی (ع) 
امام زمان (عج)