ســــــلوکـــــ

نه سازش نه تسلیم .....یار ولایت هستیم

ســــــلوکـــــ

نه سازش نه تسلیم .....یار ولایت هستیم

ســــــلوکـــــ

نلرزد دل ما ز تحدید و تحریم
ره ما حماسه ست نه سازش نه تسلیم

پیام های کوتاه
نویسندگان

شیطان حکومت خویش را بر ضعف ها و ترس ها و عادات ما بنا کرده استو تو اگر نترسی و از عادات مذموم خویش دست برداری و ضعف خویش را با کمال خلیفة اللهی جبران کنیدیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست.

 سید شهیدان اهل قلم (سید مرتضی آوینی)